بایگانی

  • بودجه
    تقدیم لایحه بودجه سال 93 با حضور شهرداراصفهان به شورا؛

    سهم بودجه مناطق محروم چندان تغییری نداشته است