بایگانی

  • George Monbiot Guardian Staff Byline
    ترجمه اختصاصی صاحب نیوز /

    وضعیت به همان اندازه که گمان می کردیم بد می باشد