بایگانی

  • Pounezar
    ورود حاکم به روستای تیدجان؛

    سفری در ایران قاجار 110 سال پیش/ قسمت دوم

  • Pounezar
    خرید دام و آغاز سفر؛

    از فریدونشهر تا گرجستان ، سفری در ایران قاجار 110 سال پیش/ قسمت اول