بایگانی

  • gholamreza-alirahimi
    عضو شورای اسلامی شهر نطنز در جمع خبرنگاران عنوان کرد:

    شورای اسلامی شهر نطنز از فعالیت های شهرداری حمایت می کند