بایگانی

  • جلسه شوراي فرهنگ عمومي بخش امامزاده
    امام جمعه بادرود در جلسه فرهنگ عمومی بخش امامزاده مطرح کرد؛

    لرزوم تقویت نمایشگاههای فرهنگی در جهت بالا بردن روحیه عاشورایی