بایگانی

  • kermani-neJad
    عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع) در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه بادرود؛

    شمارش معکوس برای نابودی رژیم صهیونیستی آغاز شده است