بایگانی

  • امیر سر تیپ جانباز، منوچهر کهتری
    گردان دلاور 153پیاده لشکر 77 خراسان

    صدام : سر کهتری را بیارید، جایزه بگیرید!