بایگانی

  • تانك  چیفتن
    جنگ تانكها:

    چیفتن ؛ تانك نيروي زميني ايران در دوران دفاع مقدس