بایگانی

  • 13940423175946485_PhotoL
    نگاهی به برجام؛

    تیم هسته‌ای به صورت پیچیده سازوکار ماشه را پذیرفته است