بایگانی

  • مالكوم شباز
    شیخ هاشم روحاني شيعه آمريكايي :

    من از مالكوم ياد گرفتم كه؛مبارزه ادامه دارد…