بایگانی

  • نلسون ماندلا
    اقتصاد مقاومتی؛

    وقتی ماندلا به خاطر تولید ملی محکوم شد