بایگانی

  • مالکیت
    به روایت قانون (قسمت چهارم)

    مالکیت مافی الذمه و اثر آن در سقوط تعهدات