بایگانی

  • پلیس
    توسط ماموران انتظامي شهرستان برخوار صورت گرفت:

    توقیف بيش از 500كيلوگرم گوشت آلوده در اصفهان