بایگانی

  • پرنده های عمود پرواز آتش نشانی اصفهان
    استفاده از تکنولوژی روز در ماموریت های امداد و نجات

    آتش نشانان پرنده بر فراز اصفهان