بایگانی

  • برمه
    در حاشيه سكوت سازمانهاي مدعي حقوق بشر در برمه:

    ما می‌رویم تا تمام مسلمانان را بكشيم