بایگانی

  • سوریه
    سوری‌های خارج از این کشور امروز رأی می‌دهند

    کدام کشورها مانع رأی دادن سوری‌‌ها می‌شوند