بایگانی

  • ارزانی
    رییس تبلیغات حوزه علمیه قم شعبه اصفهان؛

    ممنوعیت کار را بدتر می کند/مدیریت استفاده از ماهواره مثل مدیریت بحران است