بایگانی

  • photo_2017-07-30_17-16-45
    رئیس سازمان فضایی ایران در دانشگاه کاشان:

    مرکز پژوهشی علوم فضایی در کاشان ایجاد می شود