بایگانی

  • shafiei
    مسئول حلقه های صالحین ناحیه سمیرم:

    دشمن امروز، ماهواره های داخل خانه هاست