بایگانی

  • asid-pashi
    موج سواری روی زخم های سوخته؛

    چرا اسیدپاشی در اصفهان گرفتار شایعه شد؟