بایگانی

  • خسوف جزیی ماه
    مدیر مرکز نجوم ادیب اصفهان خبر داد؛

    وقوع خسوف نیم‌سایه‌ای در آسمان امشب اصفهان