بایگانی

  • قاچاق کالا و ارز
    در كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان مطرح شد؛

    قاچاق كالا و ارز مانعی بر سر تحقق اقتصاد مقاومتی