بایگانی

  • IMG_0422_229437
    امام جمعه اصفهان:

    لزوم تبیین چشم انداز تربیتی برای حوزه های علمیه