بایگانی

  • fanlandi
    رونمایی از ترجمه شاهنامه فردوسی به زبان فنلاندی:

    شاهنامه حکیم فردوسی یک اثر جهانی است