بایگانی

  • namayande921205
    نماینده خوانسار و گلپایگان در مجلس شورای اسلامی:

    فصل مبارزه با آمریکا پایان نیافته است/ مبارزه با استکبار سرمایه ملی است