بایگانی

  • Bijandi950312
    خبر خوش برای فریدونشهری‌ها؛

    قیمت گاز شهری در فریدونشهر کاهش می‌یابد

  • HavaReis008
    مدیر کل هواشناسی استان اصفهان:

    هواشناسی ورود مهمان ناخوانده را از 50 سال قبل پیش بینی کرده بود