بایگانی

  • N
    رییس اداره فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان:

    «هنر» و  «کارِ گروهی»؛ دو نیاز اساسی تبلیغ دین در دنیای معاصر