بایگانی

  • رسایی
    در حاشيه فيلم 20:30 عنوان شد:

    آيا فقط رسايي از خبرنگار اصفهاني دفاع كرد!!