بایگانی

  • ظریف

    اولین کسی که ظریف را آمریکایی توصیف کرد