بایگانی

  • شجاع خلیل زاده
    وقتی سپاهانی ها قدر عافیت نمی دانند

    شجاعت کلامی خلیل زاده سپاهان را به حاشیه برد!