بایگانی

  • گرامیداشت-هفته-تعاون-اداره-شهرستان-شهرضا-1
    رییس اداره کار شهرضا خبر داد:

    اختصاص تسهیلات با کارمزد 6 درصد به کارآفرینان روستایی در شهرضا