بایگانی

  • IMG_5106 copy
    در اصفهان مدافعان مسن مشتری دارند؛

    نیمکت نشینی در پرسپولیس علاقه بنگر به سپاهان را زیاد کرد!

  • بنگر
    سپاهان دست بردار محسن بنگر نیست

    بازیکنی که نماد تعصب را به پولهای میلیاردی فروخت