بایگانی

  • ameri
    بررسی ابعاد اقتصاد مقاومتی در گفتگو با استادیار دانشگاه آزاد نراق:

    راهی به جز اصلاح الگوی مصرف نداریم