بایگانی

  • 100819673436
    فریدن نا گزارش می دهد:

    اشک و لبخند های کشاورزان فریدنی از یک بام و دو هوا بودن دولت

  • 81960101-70515059
    نوشته کشاورز فریدنی:

    سرمایه داران فراری از فریدن بروند خانه هایشان/ جیب کاندیداها و تبلیغات میلیونی رسانه ها در فریدن