بایگانی

  • خشکسالی اصفهان
    بر اساس آخرین آمار؛

    خسارت خشکسالی اصفهان به 5 هزار و 600 میلیارد تومان رسید