بایگانی

  • 4S0A2324
    حضرت آیت الله ناصری:

    وضعیت اقتصادی کنونی یک امتحان الهی است