بایگانی

  • SAM_1843cvcccccccccccccccc11
    استاندار اصفهان در جشن بزرگ غدیر:

    غدیر محور وحدت و روز پدید آمدن ارزش ها در پناه دین است