بایگانی

  • A0019239
    مدیر کل پزشکی قانونی استان:

    53 درصد فوتی در تصادفات مربوط به جاده هاي برون شهري است