بایگانی

  • defae-moghaddas
    کاش رئیس جمهور به نظام سلطه بگوید بروید به جهنم!

    برای بزدلی سابقه چند ماه شجاعت کافیست؟!