بایگانی

  • 21053511344123617334150135163184731034656
    ساکت نه، مدیرعاملی به دکتر خلیلیان رسید؛

    برکناری ترابیان از مدیرعاملی باشگاه سپاهان

  • 1238411_230
    مدیر صنعتی به جای مدیران ورزشی؛

    ترابیان هم ردیف ساکت و رحیمی نیست