بایگانی

  • خیبر
    پاسداشت سی سالگی «عملیات خیبر»

    پدافند عملیات خیبر با حضور فعال موش‌ها