بایگانی

  • سلامیان 2
    رئیس اداره ورزش کاشان:

    استفاده تبلیغاتی سازمان ها از ورزش هیچ کمکی به پیشرفت شهرستان نمی کند