بایگانی

  • ghasemi
    تهیه کننده «شیار ۱۴۳»:

    باید برای جلب رضایت مخاطب از شعار و کلیشه های رایج فاصله گرفت