بایگانی

  • zeinali-jomeh
    امام جمعه موقت سمیرم:

    دولت در خط مقدم شعار سال قرار دارد/ رفع تحریم اصل مذاکرات است نه نتیجه آن