بایگانی

  • تکدی‌گری
    گزارشی از وضعیت متکدیان در شاهین شهر؛

    تکدی‌گری، تراژدی بی‌پایان فقر فرهنگی اجتماعی