بایگانی

  • محسنی-248x158
    رئیس اداره اوقاف و امور خیریه تیران و کرون:

    مردم وقف های خود را با نیازهای روز مطابقت دهند