بایگانی

  • معاون حقوقی اداره کل اوقاف استان
    معاون حقوقی اوقاف استان اصفهان خبرداد؛

    امضای تفاهم نامه اوقاف و نیروهای مسلح برای دریافت دیون موقوفات