بایگانی

  • 1534176_706
    بازپس گیری شهر تاریخی و باستانی تدمر :

    نبردهای تدمر به روایت ارتش سوریه/ عکس