بایگانی

  • U.S. Marines lower their flag during a handover ceremony, as the last U.S. Marines unit and British combat troops end their Afghan operations, in Helmand
    شمارش معکوس برای استقلال نظامی؛

    پایان حضور نظامیان انگلیسی و آمریکایی در افغانستان