بایگانی

  • 13950725111415458954284
    با فرمان نخست وزیر عراق

    عملیات آزادسازی موصل آغاز شد